Regulamin ebadanie.com

Regulamin użytkowania

Regulamin serwisu internetowego ebadanie.com

§1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy [dalej "ebadanie"] udostępnia nieodpłatnie usługę świadczoną elektronicznie [dalej "e-usługa"] za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].
 2. Serwis nie prowadzi sprzedaży żadnych towarów i usług za pomocą kanałów elektronicznych w tym z pomocą serwisu ebadanie.com.
 3. Właścicielem serwisu jest: ABCDN Katarzyna Norkowska [dalej "Abcdn"] z siedzibą w Obrowie, ul. Świerkowa 3, tel 566400050, adres email: ebadanie@ebadanie.com.
 4. Warunkiem skorzystania z e-usługi jest akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 5. Abcdn dołożyło wszelkich starań, by udostępniana nieodpłatnie e-usługa była pozbawiona wszelkich wad widocznych i ukrytych.
 6. Abcdn zastrzega prawo do wprowadzania zmian w funkcjonalności e-usługi zgodnie z bieżącymi potrzebami Użytkowników i rozwojem technologii informacyjnych.
 7. Abcdn nie musi informować Użytkowników o prowadzonych pracach wdrożeniowych i konserwacyjnych.

§2. E-usługa

 1. Serwis ebadanie dostarcza funkcjonalności systemu badawczego realizującego metodologię 360 stopni. Obejmuje to m.in:
  1. konfiguracja projektu badawczego zgodnie z danymi identyfikacyjnymi organizacji
  2. konfiguracja listy kompetencji i zachowań
  3. dostęp do szerokiej listy kompetencji przygotowanych przez Abcdn
  4. konfiguracja skali ocen
  5. konfiguracja listy relacji
  6. kofiguracja treść powiadomienia e-mail
  7. konfigurację listy ocenianych i respondentów
  8. możliwość udzielania odpowiedzi przez respondentów z pomocą ankiety online
  9. możliwość podglądu i wydruku raportu po ocenie 360 stopni
  10. inne funkcjonalnosći zgodnie z organicznym rozwojem e-usługi
 2. Użytkownik otrzymuje dostęp do serwisu w takim stanie, w jakim on się aktualnie znajduje.
 3. Użytkownik nie może wprowadzać żadnych zmian w funkcjonalności.
 4. Użytkownik nie posida prawa do kopiowania jakichkolwiek części serwisu bez zgody abcdn z wyłączeniem zakresu określonego przez prawo do cytowania z podaniem źródła.

§3. Korzystanie z e-usługi

 1. Zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze posiadające osobowość prawną i nie posiadające jej mogą wykorzystywać e-usługę na własne potrzeby bez ponoszenia z tego tytułu żadnych opłat.
 2. Warunkiem skorzystania z pełnej funkcjonalności e-usługi jest rejestracja w systemie informatycznym oraz akceptacja niniejszego regulaminu. Rejestracja użytkownika może zostać przeprowadzona z pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej jak i z pomocą wybranych portali społecznościowych.
 3. Abcdn zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności wprowadzonych danych w profilu Użytkownika ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy wprowadzone informacje mogą budzić wątpliwości w zakresie zgodności ze stanem faktycznym Abcdn ma prawo usunąć konto użytkownika bez ostrzeżenia i podawania przyczyn.
 4. Abcdn udostępnia nieodpłatnie e-usłuę przez okres 31 dni od chwili założenia konta użytkownika. W tym okresie użytkownik ma prawo do nieograniczonego korzystania z udostępnianych funkcjonalności.
 5. Po upływie 31 dni od chwili rejestracji Abcdn wyłącza możliwość podglądu i wydrukju raportów po ocenie 360 stopni. Możliwe jest przywrócenie tej właściwości po podpisaniu stosownej umowy o dostępie do dodatkowych, płatnych funkcjonalności e-usługi i wniesieniu stosownych opłat. W związku z faktem, iż ebadanie nie jest platformą handlu elektronicznego, to nie pośredniczy ono w procesie podpisania umowy o współpracy oraz obsłudze związanych z tym płatności.
 6. Po upływie 62 dni od chwili rejestracji użytkownika Abcdn ma prawo usunąć konto bez podania przyczyn i bez konieczności informowania o tym fakcie Użytkownika.
 7. Użytkownik ma prawo do wykorzystania w prowadzonych przez siebie ocenach 360 stopni profilu kompetencyjnego udostępnionego nieodpłatnie w ebadanie. Użytkownik nie ma prawa do przetwarzania treści tego profilu  i związanych z nim zachowań oraz rekomendacji poza serwisem ebadanie. W szczególności nie ma on prawa do dystrybucji i wykorzytania w innych swoich projektach badawczych profilu kompetencyjnego pozyskanego z ebadanie. Profil chroniony jest przez prawo autorskie należące do abcdn.
 8. Użytkownik ma prawo do wykupienia w firmie Abcdn dodatkowych usług świadczonych przez tę firmę takich jak dostęp do rozrzerzonych profili kompetencyjnych. Nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek transakcji handlowych z pomocą serwisu ebadanie.
 9. Użytkownik ma prawo do założenia więcej niż jednego konta. Każde z kont musi być oznaczone innym identyfikatorem.
 10. Użytkownik ma prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie na własne żądanie. Abcdn nie ponosi odpowiedzialności cywilnej i prawnej za utratę informacji w tym odpowiedzi z ankiet respondentów w związku z usunięciem konta.

§4. Płatności

 1. Abcdn wyklucza możliwość dokonywania jakichkolwiek płatności za zamawiane poza serwisem dodatkowe śwwiadczone przez siebie usługi z pomocą ebadanie.com (ebadanie.com nie stanowi platformy handlu elektronicznego).
 2. Abcdn wyklucza możliwość sprzedaży towarów i usług z pomocą ebadanie.

§5. Zastrzeżenia

 1. E-usługa dostarczana jest Użytkownik w takim stanie, w jakim aktualnie jest.
 2. E-usługa dostarczana jest nieodpłatnie i nie podlega gwarancji i rękojmi.
 3. Abcdn nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte e-usługi w zakresie dostępnej użytkownikom funkcjonalności.
 4. Abcdn nie ponosi odpowiedzialności za skutki cywilne i prawne związane z użytkowaniem e-usługi oceny 360 stopni.

§6. Cookies / Ciasteczka

 1. Serwis wykorzystuje cookies (ciasteczka) do zapamiętania wybrancyh informacji niezbędnych do poprawnej pracy programu ocen 360 stopni.
 2. Użytkownik może odrzucić zapamiętywanie stanu ciasteczek poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej licząc się z możliwością utraty wybranych funkcjonalności wykorzystujących tę cechę.

§7. Prawo do odrzucenia niniejszego regulaminu

 1. Usunięcie konta przez Użytkownika jest tożsame z odrzuceniem niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo do odrzucenia regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie konfiguracji. Z chwilą odrzucenia regulaminu funkcjonalność e-usługi zostaje automatycznie ograniczona.
 3. Użytkownil ma prawo do wyrażenia ponownej zgody na akceptację regulaminu w dowolnym momencie poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola w oknach konfiguracji.

§8. Ochrona prywatności

 1. Rejestrując się w e-usłudze Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji e-usługi.
 2. Bez uzyskania pisemnej zgody Użytkownika, ebdanie nie jest upoważnione do przekazywania jakichkolwiek danych dostępnych w ustawieniach programu innym osobom fizycznym i prawnym.
 3. Użytkownik  może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od ebadanie.com materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną i prawną z tytułu wprowadzenia do programu e-usługi danych osób fizycznych i prawnych.
 6. Abcdn nie jest stroną w relacjach pomiędzy Użytkownikiem serwisu, a osobami określonymi przez niego w konfiguracji e-usługi (np. respondentami ankiet badania 360 stopni).

§9. Własność intelektualna

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej e-usługi bez pisemnej zgody Abcdn z wyłączeniem cytatów z podaniem źródła zgodnie z obowiązujacym prawem prasowym.

§10. Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2013 r.
 2. Abcdn zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej e-usługi.
 3. Ostatnia zmiana regulaminu: 19 sierpnia 2013 r.