Dokumentacja programu


Projekt feedback 360. Statystyka badania

Liczba ocenianych
Pole to informuje o aktualnej liczbie ocenianych menedżerów aktualnie dodanych do listy ocenianych.
Liczba respondentów
Pole to informuje o aktualnej liczbie respondentów oceny 360 dodanych do listy respondentów.
Liczba otrzymanych ankiet
Pole to informuje o aktualnej liczbie wypełnionych przez respondentów ankiet badawczych. W przypadku wielu projektów badawczych kierujemy się wypracowaną w doświadczeniu regułą, iż wypełnienie 75% z ogółu zaplanowanych ankiet pozwala zakończyć ocenę danego menedżera. Warto tu zwrócić uwagę, iż w przypadku ocen trwających 14 dni zwykle około 25% ankiet zostaje wypełnionych w ciągu 24 godzin od chwili wysyłki powiadomień do respondentów, po wysyłce przypomnienia liczba ta wzrasta do około 40-50% ogółu wysłanych zaproszeń. Otrzymanie wyniku na poziomie 75% częstokroć wymaga wysłania nawet 3 przypomnień. Widać tu również, jak ważnym jest dodanie do listy respondentów jak największej ich liczby, bo to zwiększa szanse na uzyskanie wiarygodnego wyniku w ocenie nawet przy niskim odsetku uzupełnionych ankiet badawczych.
Odsetek odpowiedzi > 0
Pole to informuje o aktualnym odsetku odpowiedzi mających wpływ na wyniki w raporcie po badaniu. Podczas analizy danych z ankiet badawczych program odrzuca odpowiedzi równe zero oznaczające odmowę udzielenia odpowiedzi lub brak opinii i bieże pod uwagę tylko wyniki znaczące. W większości ocen wartość tego wskaźnika przekracza 80%. Warto tu zwrócić uwagę, iż zdarza się, iż respondenci z powodów osobistych odmawiają oceny danego menedżera i wówczas wartość tego wskaźnika znacząco spada. To bardzo ważny sygnał dla osoby udzielającej informacji zwrotnej po ocenie.
Liczba gotowych raportów
Pole wskazuje na liczbę ocenianych, dla których zasadne jest wygenerowanie raportu po ocenie. Jako kryterium przyjęte zostało, iż po uzupełnieniu 75% ogółu zaplanowanych ankiet dla danej ocenianej osoby można generować raport po badaniu.