Dokumentacja programu


Parametry opcjonalne projektu oceny 360

Uwagi
Pole to pozwala wprowadzić własne notatki związane z realizowanym projektem oceny 360 przez użytkownika. Jego zawartość nie jest nigdzie wyświetlana poza tym miejscem.
Rozkład losowy zachowań
(domyślnie włączone)
Pole to pozwala na zmianą jednego z ważniejszych parametrów jakim jest losowy wybór kolejności wyświetlanych zachowań w ankiecie respondenta. Jego włączenie jest szczególnie przydatne w sytuacji, gdy respondenci stają przed koniecznością uzupełnienia bardzo długich ankiet składających się ze 100 lub więcej ocenianych zachowań.
W takim przypadku częstokroć obserwujemy zjawisko nierównomiernej jakości udzielanych ocen (na pierwsze pytania ankiety respodenci odpowiadają w przemyślany sposób, ale późniejsze traktowane są już z dużo mniejszą uwagą, co wprowadza błąd systematyczny do metodologii badwczej 360). Rozwiązaniem jest losowy rozrzut kolejności zachowań dzięki czemu przykładowo respondent 1 ocenia zachowanie 11 jako pierwsze, a respondent 2 zachownie 77 jako pierwsze. Po uśrednieniu tych rezultatów mamy większą adekwatność otrzymanego rezultatu do rzeczywistych opinii otoczenia bez widocznego wpływu liczby i kolejności ocenianych kryteriów. Raport po ocenie zawiera listę zachowań w porządku określonym przez listę zachowań przypisanych do danej kompetencji menedżerskiej (patrz raport 360 demo).
Potwierdzenie dla respondenta
(pole nieaktywne)
Pole aktualnie nie jest wykorzystywane. Docelowo jego zaznaczenie spowoduje, iż po wypełnieniu ankiety respondent otrzyma powiadomienie e-mail o pozytywnym statusie operacji zapisu wyników oceny w bazie danych.
Wielokrotna edycja ankiety
(domyślnie włączone)
Organizatorzy oceny 360 stopni stają często przed dylematem: czy należy pozwolić respondentom udostępnić ankietę zawsze wtedy, gdy mają potrzebę jej uzupełnienia czy też powinni oni mieć tylko jednokrotny dosęp do niej. Pozostawiając na boku ten problem, należy nadmienić, iż pole to pozwala sterować przebiegiem wypełniania ankiety adekwatnie do przyjętego modelu. Ponieważ w praktycznie wszystkich ocenach, które dotąd prowadziliśmy organizacje pozwalały na wielokrotny dostęp do ankiety i tym samym modyfikacji wcześniej wyrażonych opinii przez respondentów, więc pole to jest domyślnie włączone.
Oceniani dodają respondentów
(pole nieaktywne)
Jeżeli spotka się to z zainteresowaniem użytkowników, to dodamy do programu funkcjonalność pozwalającą na dodawanie do listy respondentów feedback 360 osób z otoczenia danego ocenianego przez niego samego. Oznacza to, iż posiadacz samooceny będzie mógł własnoręcznie bez pomocy obsługi serwisu dodać osoby, którego go ocenią. Funkcjonalność ta winna być przydatna w przypadku badań obejmujących duże grupy ocenianych osób gdzie możliwości przetworzenia list respondentów przez użytkowników jego bardzo ograniczona organizacyjnie.