Dokumentacja programu


Lista relacji oceniany - respondent

Lista relacji oceniany - respondent to jedno z ważniejszych pojęć wykorzystywanych w ocenie 360 stopni. Pozwalają one pozwalają zdefiniować związki różnych grup respondentów z ocenianą osobą (metoda wieloźródłowa).

W przygotowanej przez twórców implementacji oceny 360 stopni przyjęto, iż raporty feedback 360 zawierać będą średnie arytmetyczne ocen wystawionych przez daną grupę respondentów, co pozwoli ocenianej osobie uzyskać precyzyjną informację zwrotną jak dane jego zachowanie postrzegane jest przez przedstawicieli różnych grup osób, z którymi ma on kontakt zawodowy i pozwoli podnieść poziom kompetencji zawodowych.

Z doświadczenia wynika, iż wybór 4 grup obejmujących: zwierzchników, osoby z tego samego stanowiska, podwładnych oraz związanych innymi relacjami w większości badań jest wystarczającą liczbą.

Specjalne miejsce zajmuje samoocena (obszary uświadomione w raporcie). Twórcy programu założyli, iż jako samoocena będzie traktowana pierwsza pozycja na liście relacji. Inaczej mówiąc, nie ma znaczenia jak zostanie nazwana pierwsza pozycja, bo i tak będzie traktowana jako autoocena.

Tworząc listę relacji wskazanym jest ograniczenie liczby grup do minimum. Dzięki temu zmniejszy się błąd względny średniej arytmetycznej przedstawionej w raporcie dla danej grupy (średnia arytmetyczna będzie liczona z większego zbioru danych). Dodatkową zaletą takiego podejścia jest poprawa anonimowości prowadzonych ocen 360 gdyż unika się sytuacji, gdy tylko jedna osoba (np. podwładny) oceni danego menedżera.