Dokumentacja programu


Wprowadzenie do kompetencji i zachowań

Zarządzanie profilem kompetencyjnym  rozumianym jako zbiór ocenianych kompetencji i przyporządkowanych im konkretnych zachowań (opisów behawioralnych) zostało zrealizowane w jednym oknie zarządzania.

Podejście takie wynika z faktu, iż bazując na doświadczeniu zawodowym zdecydowano się na przyjęcie modelu profilu kompetencyjnego dla tej formy prowadzenia badań 360 stopni jak niżej:

 1. Kompetencja
  • Zachowanie 1
  • Zachowanie 2
  • ...
  • Zachowanie n
 2. Kompetencja
  • Zachowanie 1
  • Zachowanie 2
  • ...
  • Zachowanie n

Model taki został też odwzorowany w raporcie oceny 360 poprzez prezentację średnich arytmetycznych otrzymanych w badaniu ocen nie tylko dla wszystkich ocenianych zachowań, ale również dla poszczególnych ocenianych kompetencji modelu 360.

Przyjęte rozwiązanie techniczne pozwala na przypisanie różnej liczby zachowań do danej kompetencji pozostawiając użytkownikowi wolną rękę przy osadzaniu własnego profilu kompetencyjnego. Pamiętając, iż uzupełnienie zbyt długiej ankiety powoduje zniechęcenie u respondentów oceny 360 i pojawia się tendencja do udzielania niezgodnych z rzeczywistymi opiniami ocen, ograniczono liczbę zachowań do 150, przy czym w praktyce ankiety zwykle obejmują ich około 50. W przypadku proponowanych przez nas profii kompetencyjnych staramy się zamknąć opis kompetencji menedżerskich  w 15 zachowaniach.

Z chwilą zalogowania się  do programu użytkownik otrzymuje wstępnie skonfigurowany profil kompetencyjny, który najczęciej oferujemy  naszym klientom. Jest on objęty prawem autorskim  i bez pisemnej zgody nie może być używany poza tą e-usługą.

Kliknięcie na dowolnej z kompetencji spowoduje rozwinięcie listy przypisanych jej opisów zachowań i możliwość ich modyfikacji.