Ankieta badania

Słownik

Poznaj wykorzystywane dalej pojęcia

Kod dostępu

Kod dostępu do ankiety tworzony jest z losowych liter oraz cyfr. W większości przypadków respondent otrzymuje go od administratora badania w skierowanym do siebie email. Kod dostępu powiązany jest z oceną konkretnej osoby związanej konkretną relacją z respondentem. Kod dostępu samooceny może być użyty do przeglądu raportu po ocenie.

Zaloguj

Logowanie do programu w zasadzie dotyczy wyłącznie administratorów danego projektu badawczego i pozwala im wprowadzać zmiany w różnych ustawieniach. Respondent nie musi mieć konta i nie musi logować się do systemu informatycznego. W tym wypadku wystarcza kod dostępu.

Skala ocen

W większości ocen 360 stopni stosujemy pięciostopniową skalę oceny przy czym, zwykle jedna gwiazdka oznacza brak występowania danego zachowania u ocenianej osoby, a maksimum liczby gwiazdek oznacza, iż ona zawsze zachowauje się zgodnie z opisem. W niektórych badaniach skala ta może być szersza lub węższa.

Oceny

Ocena badanego polega na wyborze odpowiedniej liczby gwiazdek zgodnie z opisem skali. Należy pamiętać, iz fakt dopiero z chwilą naciśnięcia guzika zapisu wybrane odpowiedzi zostaną zachowane w systemie oceny 360 stopni.

Ocena jakościowa

Bardzo ważnym wskaźnikiem zachowań ocenianej osoby są oceny jakościowe czyli osobiste uwagi pozostawione przez respondenta pod ankietą ilościową. Narzędzie badawcze nie wprowadza żadnych korekt w treści ocen jakościowych i w niezmienionej postaci załącza ich listę do raportu po ocenie.

Zapis ankiety

Do chwili naciśnięcia na guzik zapisu wszystkie wprowadzone zmiany istnieją wyłącznie w pamięci przeglądarki internetowej. Jeżeli respondent rezygnuje z oceny żadne wprowadzone zmiany nie zostają zachowane. Dopiero naciśnięcie guzika zapisu wprowadza trwałe zmiany w bazie danych ankiet.


Wprowadzenie do ankiety

Zapraszamy do oceny zachowań metodą 360 stopni w ramach projektu: Ocena 360 stopni.

Ocena jest anonimowa. Kwestionariusz składa się z 45 pytań dotyczących konkretnych zachowań, obrazujących kluczowye kompetencje, takie jak:

  • Zarządzanie
  • Motywowanie pracowników
  • Komunikacja interpersonalna

Metryczka badania

Firma: www.ebadanie.com
Nazwa badania: Ocena 360 stopni
Osoba oceniana: Jan Kowalski
Respondent: Janina Nowak
Relacja służbowa: Ocena przełożonego

Skala ocen

Ocena 5
Ocena 4
Ocena 3
Ocena 2
Ocena (najniższa) 1
Odmawiam odpowiedzi / nie mam opinii

Formularz oceny 360 stopni

LpOceniane zachowanieOcena zachowania
1 Dostosowuje sposób komunikowania do rozmówcy
2 Zachęca rozmówcę do wypowiedzi, nawet jak się z nim nie zgadza
3 Swoim zachowaniem okazuje zainteresowanie rozmową (kontakt wzrokowy, postawa ciała, wyraz twarzy, pauzy, potakiwanie)
4 W czasie rozmowy z pracownikiem, kontroluje rozmowę, aktywnie słuchając i zadając pytania precyzujące
5 Potwierdza zrozumienie wysłuchanych informacji
6 Podsumowuje zebrane informacje, upewniając się, czy ma wszystkie potrzebne dane
7 Dzieli się istotnymi dla pracowników i współpracowników informacjami
8 Wypowiada się konkretnie i zrozumiale dla słuchacza
9 Sprawdza, czy rozmówca dobrze rozumie wysłuchaną wypowiedź
10 Jeśli słyszy zastrzeżenie/pretensje, najpierw spokojnie wysłuchuje  rozmówcy i upewnia się, czy dobrze rozumie i wie o co chodzi, a dopiero  potem - reaguje
11 Korzysta z różnych sposobów przekazywania informacji, by robić to jak najskuteczniej
12 Wypowiada się spokojnym tonem
13 Racjonalnie radzi sobie z emocjami
14 Radzi sobie w trudnych sytuacjach z rozmówcami (np. Kiedy ktoś zmienia temat, przeszkadza, przerywa pytaniami lub złośliwie komentuje…)
15 Potrafi budować osobiste relacje z pracownikami, okazując im zainteresowanie dla ich problemów i spraw prywatnych
16 Jasno formułuje cele i  wymagania dotyczące zadań wykonywanych przez pracowników
17 Zlecając zadania dostosowuje je do stopnia samodzielności swoich podwładnych
18 Ustala realne terminy wykonania zadań
19 Dostarcza podwładnym potrzebnego wsparcia przed rozpoczęciem pracy
20 Delegując zadania wybiera pracowników, którzy mają czas, by je wykonać
21 Delegując zadania jasno określa, co jest do zrobienia oraz zakres odpowiedzialności i uprawnień pracownika
22 Konsultuje z pracownikami i współpracownikami decyzje, mające istotny wpływ na ich pracę
23 Daje podwładnym poczucie zainteresowania tym, jak wykonują swoje obowiązki
24 Systematycznie udziela podwładnym konstruktywnej informacji zwrotnej, dotyczącej ich pracy
25 Udzielając pracownikom informacji zwrotnych dba o to, żeby stosować model „kanapki” (informacja o tym, co zostało wykonane dobrze, potem o tym, co wymaga poprawy i pozytywne domknięcie)
26 Zwraca uwagę natychmiast, gdy widzi niepokojące zachowania u pracowników
27 Spokojnie i otwarcie informuje podwładnych o tym, co wymaga poprawy
28 Korygując, informuje konkretnie o niepokojących go faktach, oddzielając nieakceptowane zachowanie od oceny człowieka
29 Korygując, jasno określa swoje oczekiwania związane ze zmianą zachowania podwładnego
30 Korygując, informuje pracownika o tym, jakie negatywne skutki dla organizacji, może przynieść jego zachowanie
31 Wie, co motywuje pracowników i korzysta z tych informacji w praktyce, kiedy chce ich zachęcić do działania
32 Zawsze podsumowuje zakończone prace/ projekty i przekazuje pracownikom informację zwrotną ich dotyczącą
33 Chwali pracowników za pozytywne zachowania i wyniki
34 Potrafi rozpoznawać objawy zniechęcenia i demotywacji u pracowników
35 Interweniuje, gdy widzi objawy demotywacji u pracowników
36 Jasno określa, czego pracownicy powinni się nauczyć i jakie umiejętności doskonalić
37 Zachęca podwładnych do pracy nad sobą
38 Szkoli pracowników, przekazując im informacje poszerzające ich umiejętności i kompetencje zawodowe
39 Umie przyznać się do popełnionego błędu i wyciągnąć wnioski
40 Zasięga opinii podwładnych, jeśli nie ma pewności swych kompetencji w danej dziedzinie
41 Aktywizuje pracowników do dzielenia się z innymi wiedzą i doświadczeniem
42 Wspólnie z pracownikami analizuje przyczyny problemów i poszukuje rozwiązań
43 W sytuacjach konfliktowych podejmuje działania zmierzające do rozwiązania sporu
44 Bierze na siebie odpowiedzialność za podjęte decyzje
45 Troszczy się o dobrą atmosferę w zespole

Wyraź osobistą opinię.

Podziel się osobistymi spostrzeżeniami. Twoja ocena będzie mieć istotny wpływ na treść informacji zwrotnej udzielanej ocenianej osobie.

Zapisz i zakończ